zwiń
Pomor.2010.168.3491 w/s utworzenia Zespołów Wychowania Przedszk... Wersja od: 2010-10-28

UCHWAŁA Nr LII/489/2010

RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 października 2000 r.

w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. Tworzy się cztery Zespoły Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Starogard Gdański, w następujących miejscowościach:

a) Dąbrówka ul. Hermanowska 3, 83-112 Bobowo

b) Janowo ul. Długa 5a, 83-211 Jabłowo

c) Owidz ul. Szkolna13, 83-211 Jabłowo

d) Zduny 26, 83-115 Swarożyn

§2. Odpowiedzialnym za realizację uchwały czyni Wójta Gminy Starogard Gdański.

§3. Organizację Zespołów Wychowania Przedszkolnego reguluje regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr LII/489/2010

Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 29 października 2000 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rozdział 1

NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA

1) Zespoły wychowania przedszkolnego organizowane przez Gminę Starogard Gdański w ramach projektu współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego noszą nazwę: „Zespół Wychowania Przedszkolnego

2) Zespół Wychowania Przedszkolnego prowadzony jest na terenie Gminy Starogard Gdański, w następujących miejscowościach:

a) Dąbrówka ul. Hermanowska 3, 83-112 Bobowo

b) Janowo ul. Długa 5a, 83-211 Jabłowo

c) Owidz ul. Szkolna13, 83-211 Jabłowo

d) Zduny 26, 83-115 Swarożyn

Rozdział 2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1) Głównym celem ZWP jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, pochodzących z terenów gminy wiejskiej Starogard Gdański.

2) W ZWP realizowane będą podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone w przepisach właściwych.

3) Zespół Wychowania Przedszkolnego zapewnia dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4) Zespół Wychowania Przedszkolnego wspomaga indywidualny rozwój dziecka przygotowuje je do edukacji w szkole oraz wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka.

5) Zespół Wychowania Przedszkolnego realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka i innymi pełnoletnimi członkami rodziny upoważnionymi przez rodziców.

Rozdział 3

DZIENNY WYMIAR GODZIN W ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1) Wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w ZWP nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i wyniesie średnio 14 godzin w tygodniu. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.

2) Zajęcia w ZWP prowadzone są od poniedziałku do czwartku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w piątek, z odpowiednio wcześniejszym poinformowaniem rodziców dzieci.

Rozdział 4

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ZWP

Do ZWP przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 5 lat na podstawie wytycznych oraz regulaminu rekrutacji do projektu „Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.

Rozdział 5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1) Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do ZWP jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.

2) Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

3) Dzieci przebywające w ZWP są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków ZWP w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.

Rozdział 6

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W ZWP

Opiekę nad dziećmi podczas pobytu w ZWP sprawuje osoba zatrudniona w ramach projektu do prowadzenia zajęć i opieki nad dziećmi, zwana w dalszej części „Opiekunem”. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w ZWP odpowiada Opiekun.

Rozdział 7

WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA

1) Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego dziecko przyprowadzane musi być wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego, którego tożsamość jest znana „Opiekunowi” i pozostałemu personelowi ZWP.

2) Dziecko musi być odebrane z ZWP wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego, którego tożsamość jest znana „Opiekunowi” i pozostałemu personelowi projektowemu.

3) Tożsamość upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych osób wym. w pkt. 1 i 2, które mogą przeprowadzać lub odbierać dziecko z ZWP, musi mieć formę pisemną, określoną przez organizatora ZWP -Gminę Starogard Gdański.

Rozdział 8

WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zespół Wychowania Przedszkolnego może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców. Wycieczką jest każde wyjście poza teren ZWP. Przed każdą wycieczką rodzice/opiekunowie prawni muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza ZWP.

Rozdział 9

TERMINY PRZERW W PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zespoły Wychowania Przedszkolnego nie będą czynne w następujących okresach:

1) miesiące – lipiec i sierpień każdego roku

2) przerwy świąteczne i wakacyjne określone dla szkół

3) dni ustawowo wolne od pracy

4) inne, wynikające z sytuacji nagłych, niezawinionych po stronie organizatora.

Rozdział 10

ZAKRES ZADAŃ OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI I PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ASYSTENTÓW – POMOCY TECHNICZNEJ

1. Do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia w ZWP i opiekuna dzieci należy:

1) Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi uczęszczającymi do ZWP oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju.

2) Wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju.

3) Opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, w tym podstawy programowej.

4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ocenianie jakości pracy dzieci.

5) Organizowanie udziału rodziców w pracy ZWP, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i nauczania dzieci.

6) Opracowanie ramowego rozkładu dnia.

7) Prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego, w tym dziennika zajęć.

8) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

9) Opiekun w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.

2. Do obowiązków asystenta – pomocy technicznej w ZWP należy:

1) Codzienne przygotowanie placówki do zajęć i pobytu dzieci

2) Świadczenie pomocy prowadzącemu zajęcia w organizacji i prowadzeniu zajęć oraz opiece nad dziećmi.