Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 222
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-01-2014Pomor.2014.349w/s uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2014.
19-12-2013Pomor.2014.526w/s zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
24-01-2014Pomor.2014.278w/s ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
24-01-2014Pomor.2014.279w/s ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
11-02-2014Pomor.2014.316w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szpęgawsk, obejmującego część działki nr 208 obręb Szpęgawsk
23-01-2014Pomor.2014.273w/s przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
11-02-2014Pomor.2014.315w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lipinki Szlacheckie, gmina Starogard Gdański.
22-01-2014Pomor.2014.34w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Koteże
03-12-2013Pomor.2013.3970w/s określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2014 rok
03-12-2013Pomor.2013.3977w/s nadania nazw ulic we wsi Siwiałka
01-01-2014Pomor.2013.3969w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
03-12-2013Pomor.2013.3984w/s zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24-10-2013Pomor.2013.3978w/s zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
19-11-2013Pomor.2013.4019w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
19-09-2013Pomor.2013.3679w/s zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
30-10-2013Pomor.2013.3559w/s zmiany obwodów szkolnych w Gminie Starogard Gdański
08-11-2013Pomor.2013.3635w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Janin.
30-10-2013Pomor.2013.3558w/s ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz granic ich obwodów
14-11-2013Pomor.2013.3683w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka, obejmującego działki nr 58/3 – 58/13 oraz część działki nr 51 obręb Siwiałka, gm. Starogard Gd.
27-06-2013Pomor.2013.2932w/s zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
27-06-2013Pomor.2013.3004w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2012
27-06-2013Pomor.2013.3032w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
01-09-2013Pomor.2013.2677w/s obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych
09-07-2013Pomor.2013.2608w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
24-07-2013Pomor.2013.2760w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kolincz
23-05-2013Pomor.2013.2612w/s : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
09-07-2013Pomor.2013.2610w/s : zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków.
09-07-2013Pomor.2013.2611w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym lub prawnym dotacji ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
09-07-2013Pomor.2013.2609w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Starogard Gdański na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
01-09-2013Pomor.2013.2613w/s ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starogard Gdański
08-05-2013Pomor.2013.3084w/s udzielenia pełnomocnictwa
01-09-2013Pomor.2013.2289w/s zmiany uchwały nr III/20/2006 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2006 roku ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
25-04-2013Pomor.2013.2394w/s : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
29-05-2013Pomor.2013.2166w/s : zmiany Uchwały Nr XXIII/270/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 października 2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2013 rok
07-06-2013Pomor.2013.2261w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.
14-03-2013Pomor.2013.1818w/s : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
06-03-2013Pomor.2013.1294w/s przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
07-02-2013Pomor.2013.1377w/s : zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
19-02-2013Pomor.2013.763w/s określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
16-02-2013Pomor.2013.724w/s nadania nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Okole
16-02-2013Pomor.2013.725w/s nadania nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Kokoszkowy
16-02-2013Pomor.2013.723w/s nadania nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Jabłowo
19-02-2013Pomor.2013.764w/s określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
09-03-2013Pomor.2013.1044w/s przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Starogard Gdański w latach 2013 – 2017
19-02-2013Pomor.2013.762w/s przyjęcia i ogłoszenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański
01-01-2013Pomor.2013.878w/s : uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na rok 2013.
21-11-2012Pomor.2012.3894w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego
26-12-2012Pomor.2012.4100w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowa Wieś Rzeczna - „Przy Elektrowni Wodnej”
05-01-2013Pomor.2012.4505w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokocin - działki nr 58/4, 75/20, 75/21, 75/26, 75/27, 75/29 oraz część działek nr 75/28 i 67 w obrębie Rokocin
07-02-2013Pomor.2013.507w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Trzcińsk - działki nr 107/3, 110 i 111 w obrębie Trzcińsk